د پیښو راجستر

کال په زیربناوو کې 2020

دوشنبه ، اکتوبر 12 ، 2020 - پنجشنبه ، اکتوبر 15 ، 2020

8: 00am - 5: 00pm

د زیربنا په بینلي کال کې 2019 کنفرانس د زیربنایی ډیزاین، ساختماني او عملیاتونو په نړۍ کې د مخکښو اجراآتو یو نړیوال غونډه ده.

د موقع ځای


ونکوور

د پیښو فیس

وړیا