د پیښو راجستر

کال په زیربناوو کې 2020

دوشنبه، اکتوبر زینکس، زینکس - جمعه، اکتوبر اکتوبرم، ایکسومکس

8: 00AM - 5: 00pm

د زیربنا په بینلي کال کې 2019 کنفرانس د زیربنایی ډیزاین، ساختماني او عملیاتونو په نړۍ کې د مخکښو اجراآتو یو نړیوال غونډه ده.

د موقع ځای


ونکوور

د پیښو فیس

وړیا