د ګلوولس - utm جغرافيائی همغږۍ لارښوونې بېلګې دلته دلته وګورئ.